Pravila i uslovi

//Pravila i uslovi
Pravila i uslovi 2018-07-25T16:21:38+00:00

U nastavku pogledajte Fortrade Pravila i uslove. Možete ih direktno pogledati na Fortrade Pravila i uslovi

Upozorenje o riziku: Trgovanje deviznim sredstvima, Ugovori o razlikama (CFD’s) I drugi finansijski instrumenti nose visok nivo rizika za kapital investitora, i ne moraju biti pogodni za sve investitore. Budite svesni: Možete izgubiti sve, ali ne više od bilansa Vašeg poslovnog računa. Pre podnošenja zehteva za primanje usluga od strane Fortrade-a, Klijent bi trebalo pažljivo da razmotri svoje ciljeve, finansijsko stanje I nivo iskustva I rizike povezane sa trgovinom deviznih sredstava, CFDa I ostalim finansijskim instrumentima.

Fortrade Limited je autorizovan i ovlašćen od strane Organa za Finansijkso poslovanje, broj ovlašćenja (609970).

Ovo je važan dokument. Zadržavamo pravo da ne vršimo nikakve transakcije sa Vama ukoliko i sve dok ne naznačite da ste pročitali i prihvatili ove uslove. Vaše korišćenje naših usluga, u svakom slučaju, predstavljaju Vaše prihvatanje ovih uslova.

Ovi uslovi određuju pod kojim uslovima možemo da Vam omogućimo izvršenje, samo u vezi sa uslugama koje se odnose na devizna sredstva, CFD i/ili takve finansije ili druga sredstva koja Vam možemo ponuditi vremena na vreme.

Kad god se koriste u ovom Ugovoru, osim u skladu sa predmetom ili kontekstom, sledeće reči imaju sledeća značenja:

“Ugovor” označava ove opšte uslove, zajedno sa svim trgovinskim terminima, rasporedima, opremama, dodatcima, dopunama ili drugim dodatim dokumentima ili ovde navedenim;

“Ovlašćeni korisnik” ima značenje dato u tački 8.1 ovog Ugovora;

„CFD“ označava ugovor o razlikama, otvoreni ugovor bez fiksno određenog datuma poravnanja, koji može biti zatvoren na zahtev, od strane nosioca, za dogovoreni iznos gotovine predstavlja razliku između dogovorene cene osnovnog sredstva na početku ugovora i njegove cene na tržištu na dan zaključivanja ugovora;

“Klijent” označava imenovanog Klijenta u ovom Ugovoru, zajedno sa svojim podružnicama, partnerima, naslednicima i/ili prijavljenim, zavisno od konteksta, svojim službenicima, direktorima, zaposlenima i zastupnicima;

“Račun klijenta” označava FORTRADE račun Klijenta koji funkcioniše pod uslovima ovog Ugovora i omogućava klijentu i imenovanim ovlašćenim korisnicima da uđe u transakcije sa FORTRADE-om;

“Kolateral” podrazumeva bilo kakav novac ili sredstva obezbeđena za FORTRADE od strane Klijenta kao kolateral ili sigurnost za bilo koju ili sve obaveze klijenta prema ili u skladu sa ovim Ugovorom, uključujući, bez ograničenja, produžetak kredita od Fortrade-a Klijentu i/ili maržu u transakcijama;

“Kreditni limit” označava granicu za ukupan iznos kredita koji će FORTRADE pružiti klijentu kao što je opisano u tački 8.3.1;

“Novac Klijenta” znači novac Klijenta kako je definisano u FCA Pravilniku;

„Zakon o zaštiti podataka“ označava Zaštitu podataka 1998, Direktivu o zaštiti podataka (95/46/EC), Direktivu o zaštiti podataka elektronske komunikacije (2002/58/EC), Regulative privatnosti i elektronske komunikacije (EC Direktiva) 2003 (SI 2003/2426) i sve važeće zakone i propise koji se odnose na obradu
ličnih podataka i privatnosti;

“Dan” označava dan kada su komercijalne banke u Londonu otvorene za poslovanje (uključujući i poslove sa deviznim sredstvima i CFD);

“Druga ugovorna strana” ima značenje kao što je definisano u CASS 3 i rečniku FCA Pravilnika;

“FCA” označava Organ za finansijsko poslovanje;

“FCA pravila” označava pravila FCA;

“Slučaj više sile” označava slučajni događaj koji je izvan razumne kontole pogođene strane ovog Ugovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na: akt rata ili terorizma, radnih sporova, dela ili propisa bilo kakvih državnih ili nadnacionalnih organa ili vlasti, slomova, neuspeh ili kvar na bilo kojim telekomunikacijama, elektronske ili kompjuterske usluge, mreže, platforme, sistemi ili neuspeh bilo kog posrednika brokera, agenta, staratelja ili substaratelja, dilera, razmena kliring hartija od vrednosti ili regulatorne ili samoregulativnie organizacije ili bilo koji drugi događaj koji izaziva materijalni poremećaj na tržištu u pogledu osnovnih sredstava ili instrumenta;

” FORTRADE ” označava Fortrade Limited autorizovan i registrovan u Engleskoj i Velsu sa brojem Kompanije 08619610, čije je sedište na 43-45 Dorset Street, London, W1U 7NA i njene naslednike i / ili zaposlene;

“Fortrade Sajt” označava web sajt koji je obezbedio FORTRADE i dizajniran od strane FORTRADE -a kao sajt koji je povezan sa Službama;

“Intelektualna svojina” znači (i) patenti, pronalasci, dizajn, autorska i srodna prava, prava na baze podataka, zaštitni znakovi i slična priznanja, trgovačka imena (bilo da su registrovana ili neregistrovana), i prava za podnošenje zahteva za registraciju; (ii) vlasnička prava u imenima domena; (iii) znanje i poverljive informacije; (iv) aplikacije, dodaci i zamene u odnosu na bilo koju od ovih prava; i (v) sva druga prava slične prirode ili koja imaju ekvivalentno dejstvo bilo gde u svetu;

„Zahtev za maržu“ označava iznos koji FORTRADE može prema svom nahođenju da zahteva od klijenta da plati, pored depozita hartija od vrednosti, utvrđenog isključivo od strane FORTRADE -a;

“Depozit hartija od vrednosti” ima značenje navedeno u tački 8.5 ovog Ugovora;

“Obaveštenje” ima značenje navedeno u tački 14. ovog Ugovora;

“Onlajn platforma” označava FORTRADE -ov onlajn sistem transakcija za obradu i izvršenje poslova koji se odnose na devizna sredstva, CFD i/ili takve finansijske ili druge instrumente na osnovu kojih FORTRADE, s vremena na vreme, može ponuditi usluge;

„Otvorena pozicija“ označava ugovor u kome je klijent zapčeo transakcije sa FORTRADE -om, i gde je neophodno izvršiti još jednu transakciju kako bi se zaključio ugovor;

„Nalog“ označava instrukcije saopštene od strane klijenta ili ovlašćenog lica FORTRADE -u, koje sadrže i ponudu za FORTRADE da uzvrši trgovinu;

„Pravno lice“ ima značenje kao što je definisano u CASS 3 i Rečniku u okviru FCA Pravilnika;

“Citirane greške ” ima značenje navedeno u tački 8.10 ovog Ugovora;

„Maloprodajni Klijent“ ima značenje kao što je definisano u CASS 3 i rečniku FCA Pravilnika;

“Usluge” podrazumevaju pružanje isključivo usluga izvođenja od strane FORTRADE -a u vezi sa deviznim sredstvima, CFD i/ili bilo koje finansijske ili druge istrumente u pogledu kojih FORTRADE, s vremena ne vreme, može da ponudi isključivo usluge izvođenja.

“Trgovina” označava transakciju koju je preuzeo Klijent u skladu sa Ugovorom;

„Uslovi Trgovanja“ podrazumevaju dodatne uslovekoji važe za transakcije koje je preuzeo klijent u skladu sa Ugovorom koji se, s vremena na vreme, objavljuju na sajtu FORTRADE -a.

U ovom Ugovoru, primenjuju se sledeća pravila:

i) osim ako kontekst ne zahteva drugačije, reči u jednini će uključivati množinu i u množini obuhvataće jedninu;

ii) osoba uključuje fizičko lice, korporativno ili nekorporativno telo (koji imaju ili nemaju poseban pravni identitet);

iii) preporuke ugovorne strane uključuju svoje lične predstavnike, naslednike ili zvanično prijavljene;

iv) upućivanje na zakon ili zakonske odredbe je upućivanje na takav zakon ili zakonsku odredbu, koje se sa vremena na vreme menjaju ili ponovo donose. Pozivanje na zakon ili zakonske odredbe obuhvata bilo koje podređene zakonske odredbe, izvedene na osnovu tog zakona ili zakonskih odredbi, sa izmenama i dopunama ili ponovno usvojenih; i

v) svaki izraz uveden na osnovu uslova, uključujući, posebno ili neko slično izražavanje, može se tumačiti kao ilustrativno, i neće ograničavati smisao reči koje prethode tim terminima.

3.1 Ovaj ugovor predstavlja sve uslove dogovorene između FORTRADE-a i klijenta u vezi sa uslugama koje FORTRADE može da pruži klijentu, osim ako između strana nije drugačije dogovoreno.

3.2 Prihvatanje ovog Ugovora od strane klijenta će biti, gde je to moguće, pozitivno afirmisano od strane Klijenta ili alternativno u Nalogu od strane Klijenta sa Fortrade-om ili na drugi način korišćenja usluga Fortrade-a nakon potvrđivanja ovog Ugovora.

3.3 Osim ako nije drugačije dogovoreno, ili na drugi način objavljeno od strane FORTRADE-a, deljenje kapaciteta FORTRADE-a i klijenta u transakcijama će za obe strane biti glavnica.

3.4 Ništa u ovom Ugovoru neće isključiti ili ograničiti bilo kakve dužnosti ili odgovornosti koje FORTRADE duguje Vama pod aktom Finansijskih usluga i tržišta iz 2000. godine ili FCA finansijskog pravila i ukoliko postoji neko neslaganje između ovog Sporazuma i FCA Pravilnika, FCA pravila će prevladati.

3.5 Ovaj Ugovor će stupiti na snagu na dan kada potvrdite njegov prijem tokom otvaranja računa, i za nove verzije nakon toga, na dan kada vas mi obavestimo. Ovaj Ugovor se isporučuje na engleskom jeziku i mi ćemo komunicirati sa vama na engleskom jeziku za vreme trajanja ovog Ugovora.

4.1 FORTRADE je autorizovana i regulisana firma od strane FCA i upisana je u FCA Registar sa pozivom na broj 609970. Sedište FCA je 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

4.2 FORTRADE je registrovana na adresi 43-45 Dorset Street, London, V1U 7NA i njegovo glavno mesto poslovanja je Michelin House, 81 Fulham Road, London. SW3 6RD.

4.3.1 FORTRADE donosi procenu klasifikacije klijenta za potrebe FCA pravila I o takvoj klasifikaciji obaveštava klijenta u razumnom roku. Mi ćemo vas tretirati kao maloprodajnog klijenta osim ako vam nije drugačije naznačeno.

4.3.2 Klijent može kontaktirati FORTRADE i zatražiti ponovnu klasifikaciju ali FORTRADE zadržava pravo da odbije takav zahtev. Ako se FORTRADE slaže sa zahtevom klijenta da se ponovo izvrši klasifikacija, Klijent može izgubiti određene zaštite u okviru FCA pravila.

4.3.3 U određenim okolnostima, FORTRADE može imati potrebu da ponovo klasifikikuje klijenta. U takvim okolnostima, FORTRADE će obezbediti klijentu objašnjenje zašto se klijent ponovo klasifikuje, i kakav uticaj će takva ponovna klasifikacija verovatno imati na prava i zaštitu klijenta.

4.4 FORTRADE ne nudi finansijske savete. Ako klijent nije siguran što se tiče suštine zakonskih prava, podobnosti ili svrsishodnosti transakcije, trebalo bi da potražite savet od nezavisnog finansijskog savetnika. FORTRADE ne čini lične preporuke za investiranje u vezi sa uslugama ili preko Online platforme. Bilo koja informacija obezbeđena od strane FORTRADE-a, uključujući i one putem Online platforme, ili bilo kog povezanog sistema ili sajta je obezbeđena samo da pomogne klijentima da donesu svoje investicione odluke i ne treba ih tretirati kao preporuku za kupovinu, prodaju ili neki drugi način poslovanja pojedinom investicijom.

4.5 Iako FORTRADE ne pruža finansijske ili investicione savete, u vezi sa određenim vrstama posla ili usluga, FORTRADE je dužan da proceni prikladnost takvog poslovanja i usluga u odnosu na znanja, iskustva klijenta i razumevanja rizika. U slučaju da FORTRADE proceni da transakcija ili usluga nije pogodna ili odgovarajuća za klijenta ili nema dovoljno informacija o klijentu da bi uradila ovu procenu, FORTRADE zadržava pravo da ne deluje po instrukcijama klijenta ili na drugi način pruža usluge ili obavlja poslove za klijenta.

4.6 Bez obzira na klauzulu 4.5, klijent potvrđuje da će isključivo on biti odgovoran za bilo kakvu odluku da uđe u bilo kakve transakcije sa FORTRADE-om. FORTRADE neće biti odgovoran klijentu za bilo kakve gubitke koji mogu nastati kao rezultat oslanjanja na bilo koju informaciju koju je FORTRADE pružio, niti u slučaju da bilo koja transakcija, koja je izvršena u skladu sa ovim ugovorom, nije u potpunosti pokrivena maržom koju je klijent odredio ili je na neki drugi način dovela do gubitka na račun klijenta. Klijent ostaje u potpunosti odgovoran i snosi odgovornost za gubitke (osim onih izazvanih prevarom, nemarom ili namernom neizvršavanju novčanih obaveza od strane FORTRADE-a), troškove i dogovore koji proizilaze iz bilo kakvih transakcija u koje je stupio pre bilo kakvog raskida odnosa sa FORTRADE-om.

4.7 Gde FORTRADE obavlja transakcije za klijenta, on će (ukoliko nije naznačeno ili drugačije dogovoreno) biti u obavezi da obezbedi najbolje izvršenje, i, na taj način, da deluje u skladu sa svojom izvršnom politikom, koja može da se izmeni s vremena na vreme. Rezime izvršne politike FORTRADE-a je dostupan na sajtu. Klijent izričito pristaje na izvršnu politiku.

4.8 Gde FORTRADE obavlja transakcije za klijenta, čineći ih kao deo svog izvršenja-pružajući samo uslugu, što znači da nije u obavezi da obezbedi da je transakcija prikladna ili pogodna za klijenta i klijent možda neće imati koristi od ikakve zaštite pod relevantnim zakonskim zahtevima koji se odnose na prikladnost ili podobnost za tu transakciju.

5.1 Klijent izjavljuje i garantuje FORTRADE-u da:

5.1.1 izvršenje i isporuka od strane klijenta ovog Sporazuma, a izvođenjem svih obaveza klijenta razmatranih u okviru ovog sporazuma, ne krši bilo koji zakon koji se primenjuje na klijentu ili nije u sukobu sa bilo kojom obavezom (uključujući, bez ograničenja, sve ugovorne ili povereničke obaveze) u kojoj je klijent predmet;

5.1.2 Klijent je u skladu sa svim važećim zakonima i propisima;

5.1.3 sve informacije date FORTRADE-u od strane klijenta su istinite, tačne i potpune, i Klijent će obavestiti FORTRADE odmah o svim promenama takvih informacija;

5.1.4 Klijent će neprekidno obelodanjivati FORTRADE-u sve činjenice koje mogu da utiču na funkcionisanje ovog Ugovora ili o sposobnosti klijenta da ispuni zahteve za maržu ili da ostane solventan;

5.1.5 Klijent će obezbediti FORTRADE-u, sa takvim informacijama koje FORTRADE može zahtevati , da omogući FORTRADE-u da zadovolji svoje regulatorne i zakonske obaveze, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve informacije koje se odnose na borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i protiv mita i korupcije.

5.2 Ako je Klijent fizičko lice, pored izjava i garancija sadržanih u tački 5.1, takođe će pružiti garanciju da je starosti od najmanje osamnaest godina.

5.3 Ako je Klijent ko