Rečnik finansijskog tržišta

//Rečnik finansijskog tržišta
Rečnik finansijskog tržišta 2018-09-10T15:27:38+00:00

Accrual/Prirast– Pripisivanje premija i diskonta na forvard devizne transakcije, koje se odnose direktno na depozitni svop (Kamatna arbitraža), u toku trajanja perioda svakog ugovora.

Adjustment/Usklađivanje – je u principu službena radnja u cilju promene unutrašnje ekonomske politike da se ispravi debalans plaćanja ili zvanični devizni kurs.

Agent Bank/Banka agent – Obično banka koja radi za stranu banku.

Aftermarket report/Izveštaj nakon zatvaranja trgovanja

Šta je izveštaj nakon zatvaranja trgovanja?

Izveštaj nakon zatvaranja trgovanja je izveštaj koji kompanija objavljuje nakon što otpočne sekundarno trgovanje njenim akcijama na berzi. Pre nego što otpočne sekundarno trgovanje na finansijskom tržištu, finansijske institucije analiziraju vrednost kompanije. Nakon što se izvrši primarna emisija akcija, počinje trgovanje na tržištu akcija što se u finansijskom rečniku naziva sekundarno trgovanje. Prilikom inicijalne javne ponude (IPO), kompanija paket akcija prodaje institucionalnim investitorima (primarna emisija) a institucionalni investitori onda te akcije nude na tržištu kapitala (sekundarno trgovanje). Sekundarno trgovanje se odvija na međunarodnim berzama, kao što su Njujorška berza ili NASDAQ.

Nakon što akcije određene kompanije postanu predmet sekundarnog trgovanja, kompanija objavljuje izveštaj nakon zatvaranja trgovanja koji između ostalog sadrži: ime kompanije koja je emitovala akcije, tiker, datum ponude, cenu na otvaranju i cenu na zatvaranju. Izveštaj nakon zatvaranja trgovanja može sadržati i dodatne informacije kao što je opis same kompanije i finansijski podaci.

Kako se sagledava izveštaj nakon zatvaranja trgovanja?

Izveštaj nakon zatvaranja trgovanja je korisno oruđe učesnicima na tržištu kako bi procenili interes za akcijama nove kompanije. Pošto ne postoji garancija u pogledu kretanja cene u budućnosti, izveštaj nakon zatvaranja pruža osnovne informacije i indikacije učesnicima na tržištu da li investirati u određenu akciju ili ne. Učesnike na tržištu koje zanimaju ugovori u razlici mogu koristiti izveštaj nakon zatvaranja trgovanja kako bi stekli utisak da li će cena da raste ili pada.

Sadržaj na sajtu fortrade.com povezan sa terminom izveštaj nakon zatvaranja trgovanja:
• NASDAQ
• NYSE

Aggregate Demand/Agregatna tražnja – Ukupna tražnja za robom i uslugama u privredi. Ona obuhvata privatni i javni sektor potražnje za robom i uslugama u zemlji, kao i tražnju potrošača i firmi u drugim zemljama za dobrima i uslugama

Aggregate Risk/Kumulativni rizik – Veličina izloženosti banke prema jednom kupcu za “spot” i “forvard” ugovore.

Aggregate Supply/Agregatna ponuda – Ukupna ponuda proizvoda i usluga u privredi iz domaćih izvora (uključujući uvoz) da bi se odgovorilo na ukupnu tražnju.

All Time High(ATH)/Najviša cena u dosadašnjem trgovanju – Šta je najviša cena?
Najviša cena (ATH) je najviša cena u dosadašnjem trgovanju, koju je određeni finansijski instrument zabeležio na sekundarnom tržištu.

Kako se koristi najviša cena?
Finansijski instrument koji je dostigao najvišu cenu može se sagledavati na dva načina. Ako finansijski instrument učestalo dostiže najvišu cenu, učesnik na tržištu može da prepozna tendenciju rasta i da investira u skladu s tim. Ali, detaljna tehnička i fundamentalna analiza takođe su neophodni kako bi se (pokušalo da) odredi(lo) da li će i kada cena finansijskog instrumenta dostići tehnički nivo otpora i početi da slabi. Najvišu ili najnižu cenu ne bi trebalo uzimati kao jedini argument za određivanje strategije trgovanja, ali ih svakako treba uzeti u obzir.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa najvišom cenom

  • Closing price/cena na zatvaranju
  • Downtrend/Tendencija pada/Opadajući Trend
  • Previous Close Rate/Prethodna stopa zatvaranja
  • Trend
  • Uptrend/Tendencija rasta/Rastući trend

American Style Option/Američka opcija – Opcioni ugovor koji može da se izrši u bilo koje vreme pre nego što istekne.

Appreciation/Apresijacija – jačanje jedne valute u odnosu na drugu.

Arbitrage/Arbitraža – kupovina ili prodaja instrumenta i istovremeno zauzimanje jednakih i suprotnih pozicija na povezanom tržištu, sa ciljem da iskoristi razlika u ceni instrumenta među tržištima.

Aroon/Aroon indikator – je tehnički indikator koji se može koristiti za određivanje da li je instrument u nekom trendu i snagu tog trenda. Aroon oscilator signalizira rastući trend, kad poraste iznad nule, a opadajući kada padne ispod nule. Što je oscilator udaljeniji od nulte linije, jači je trend.

Aroon Oscillator/Aroon oscilator – tehnički indikator može biti konstruisan oduzimanjem Aroon (dole) od Aroon (gore) veličine. Pošto Aroon (gore) i Aroon (dole) osciliraju između 0 i +100, Aroon oscilator oscilira između -100 i +100 sa nulom kao centralnom linijom preseka.

Ascending Trend Channel/Kanal rastućeg trenda – rastuća linija koja povezuje dno nižih talasa i paralelna je sa linijom trenda. Rastuća linija kanala i linija trenda formiraju granicu kod uzlaznog trenda. Ovo je formacija rastućeg trenda.

Ascending Triangle/Rastući trougao – neutralna formacija cena između dve konvergentne linije trenda u kojoj se donja linija diže dok je gornja linija je ravna. Ovo je formacija rastućeg trenda.

Ask/ Tražena cena – kotirana cena po kojoj klijent može da kupi valutni par. Takođe se pominje i kao “ponuđena”, “tražena cena” ili “traženi kurs. ”

Asset/Aktiva – Pozitivan saldo ili, u kontekstu finansijskog tržišta, pravo na prijem određene valute od druge strane (brokera) koja proizilali iz forward iili spot ugovora

Asset Allocation/Alokacija sredstava – Podela sredstava između različitih instrumenata kako bi se smanjio rizik.

At Best/Nalog ”Po najboljoj” – instrukcija data dileru da kupi ili proda po najboljoj ceni koja se može postići.

At or Better/Nalog ”Po ceni ili bolje” – nalog za trgovanje po određenoj cenii ili boljoj.

Aussie/Aussie – Sleng za australijski dolar.

Authorized Dealer/Ovlašćeni diler – finansijska institucija koja je ovlašćena da se bavi foreksom.

Average Directional Index (ADX)/Average Directional Index (ADX) – tehnički indikator, deo Directional Movement indikatora, sistem koga je razvio J. Vels Vajlder. ADX linija se zasniva na razmaku između +DI i -DI linija tog istog sistema.

Average True Range (ATR)/Average True Range (ATR) – tehnički indikator koji meri nestabilnost instrumenta. Visoke vrednosti ATR-a ukazuju na visoku nestabilnost i mogu biti pokazatelj panične prodaje ili kupovine. Niska ATR očitavanja ukazuju bočno kretanje instrumenta.

Back Office/Back office – odeljenje u finansijskim institucijama koje je odgovorno za poravnanje, administaciju i izveštavanje.

Back Testing/Back testiranje – test performansi strategije trgovanja zasnovan na istorijskim podacima pre primene strategije za stvarne podatke.

Balance of Payments/Platni bilans – sistematska evidencija ekonomskih transakcija u datom periodu za zemlju.
(1) Izraz se često koristi da bi označio:
(I) platni bilans na “tekućem računu” ili,
(II) tekući račun, plus određeno dugoročno kretanje kapitala.
(2) kombinaciju koju čine: trgovinski bilans, tekući bilans, račun kapitala i nevidljivih stanja, zajedno čine platni bilans ukupno. Dugotrajni deficit platnog bilansa ima tendenciju da dovede do ograničenja u kapitalnim transferima, i /ili pad vrednosti valuta.

Band(Trading Band) /Band – opseg u kome je valuti dozvoljeno da se kreće u odnosu na drugu valutu, prema ograničenju valute od strane lokalne vlade.

Bank Line/Bankarska linija – kreditna linija odobrena klijentu od strane banke, takođe poznata i kao “linija” ili “kreditna linija”.

Bank Rate/Bankarska stopa – stopa po kojoj centralna banka spremna da pozajmi novac domaćem bankarskom sistemu.

Base Currency/Osnovna valuta – U finansijskom tržištu se osnovna valuta odnosi na prvu valutu u valutnom paru.

Na primer, u EUR/USD valutnom paru, evro je osnovna valuta. Takođe se može označiti kao primarna valuta.

Basis/Baza (osnova) – razlika između cene novca i cene fjučersa.

Basis Point/Osnovna jedinica – poslednja decimala prikazana za trgovanje. U većini valutnih parova to je ekvivalent za 1/10.000. Najpopularniji izuzetak od pravila je USD/JPY, gde je osnovna jedinica 1/100.

Basis Trading/Osnovno trgovanje – Zauzimanje suprotne pozicije na novčanom i tržištu fjučersa sa očekivanjem profita od povoljnih kretanja u osnovi.

Basket/Korpa – Grupa valuta koja se normalno koristi za upravljanje kursom valute, obično je svaka valuta u korpi ponderisana za formiranje deviznog kursa.

Bear/“Medved” – investitor koji smatra da će cene pasti.

Bear Market/”Medved tržište” -padajuće tržište, uglavnom duži period sa padom cena.

Bid/Ponuđena cena – navedena cena po kojoj kupac može da proda valutni par. Takođe se pominje kao “ponuđena cena” ili “ponuđeni kurs”.

Bid-Ask Spread/Spred ponude-potražnje – razlika u pipsevima ponude i potražnje.

Bollinger Bands/Bollinger bands – tehnički pokazatelj koji omogućava korisnicima da uporede nestabilnost i relativne nivoe cena tokom vremena. Sastoji se od tri trake (linije) tako da obuhvata većinu cena hartija od vrednosti. Cene će često naići na otpor kod gornje trake ina podršku kod donje.

Brent crude oil/Brent sirova nafta

Šta je brent sirova nafta?

Brent sirova nafta je sirova nafta koja se crpi iz četiri naftna polja u Severnom moru između Engleske, Nemačke i skandinavskih zemalja. Brent sirova nafta je uz naftu koja se crpi iz zapadnog Teksta (WTI) jedna od dve najvažnije referentne vrednosti ovog energenta. Samo pojam sirove nafte označava prirodni,nerafinisani petorleum koje se može preraditi u više energetskih sirovina kao što su benzin, dizel, kerozin, mazut.

Pošto sirova nafta nije resurs koji je prirodno obnovljiv i predstavlja veliku pretnju po svetski ekosistem, veliki napor se vrši kako bi se našli alternativni izvori energije kao što su solarna i energija dobijena iz vetra. Upravo zbog sve veće prisutnosti obnovljivih izvora energije veliko je pitanje do kada će se sirova nafta smatrati strateški važnim resursom. Najveći izvoznici sirove nafte su: Saudijska Arabija, Rusija i Sjedinjenje Američke Države.

Kao i kod svih roba, cena nafte tipa brent i WTI je pod bitnim uticajem kretanje ponude i tražnje i podložna je jakim uticajima eksternih faktora. Nakon što su članice organizacije OPEC odlučile da ograniče proizvodnju ovog energenta, cena brent i WTI sirove nafte je porasla. I suprotno, kad proizvodnja sirove nafte dobije na intenzitetu, onda cena sirove nafte opada.

Kako se sagledava brent sirova nafta?

Trgovanje sirovom naftom je podeljeno na dve grupe transakcija. Spot transakcija podrazumeva trenutno izvršenje transkacije dok fjučers trgovanje uvodi u trgovanje ovim energentom i vremenski komponent. Prilikom fjučers trgovanja, dve ugovorne strane se sporazumevaju o ceni energenta i vremenu izvršenja transakcije što znači da se transakcija odvija nakon proteka određenog vremenskog perioda. Učesnike na tržištu koje interesuje trgovanje CFD-om na sirovoj nafti, pre svega, zanima kretanje cene.

Sadržaj na sajtu fortrade.com povezan sa terminom brent sirove nafte:
• Fjučers ugovor
• OPEC korpa sirove nafte
• Spot trgovanje
• WTI sirova nafta

Book/Knjiga – pregled pozicija valuta koje drži diler, desk, ili soba. Ukupno izražava aktivu i pasivu. Ako je prosečna dospelost knjige manja od dospelosti imovine, za banku se kaže da radi na kratku i otvorenu knjigu. Prenošenje knjiga se odnosi na prenos trgovanje bankovnih pozicija na drugu lokaciju na kraju dana, na primer iz Londona u Njujork.

Bretton Woods/Breton Vuds – mesto na kome je održana konferencije koja je 1944.god. dovela do uspostavljanja posleratnog deviznog sistema, koji je ostao nepromenjen do 1971.g. Na konferenciji je formiran MMF. Sistem je utvrdio valute u sistemu fiksnih kurseva sa dozvoljenom fluktuacijom od 1% u odnosu na zlato ili dolar.

Broker/Broker – agent, koji povezuje prodavaca i kupca za proviziju koju plaća inicijator transakcije. Brokeri ne uzimaju pozicije na tržištu.

Bull/“Bik” – investitor koji smatra da će cene rasti.

Bull Market/“Bik” tržište – generalno duži rast cena.

Bundesbank/Bundesbanka – Centralna banka Nemačke.

Buying Rate/Kupovni kurs – kurs (cena) po kojoj je market mejker spreman da kupi valutu. Ponekad se naziva “bid” kurs.

Buy Signal/Signal za kupovinu – stanje koje označava dobro vreme za kupovinu instrumenata. Okolnosti signala biće određene pokazateljem koji analitičar koristi. Na primer, signalom za kupovinu se smatra kada MACD prelazi iznad signalne linije.

CFD/CFD (Contract for Difference) – finansijski derivati koji omogućavaju investitorima da trguju berzanskim indeskima, robama, plemenitim metalima i sl. bez stvarnog kupovanja tog instrumenta. Prema ovom ugovoru, prodavac plaća kupcu razliku između trenutne vrednosti odgovarajućeg instrumenta i vrednosti ugovora u budućnosti. Ukoliko je razlika negativna, onda kupac plaća prodavcu.

Cable/Kabl – izraz koji se koristi na deviznom tržištu za GBP

Call Rate/Pozivna stopa–međubankarska stopa koja se obračunava preko noći.

Candlestick Chart/Sveća grafikon– oblik japanskog grafikona koji je postao popularan na zapadu. Uska linija pokazuje dnevni raspon cena. Šire telo označava oblast između cene na otvaranju i cene na zatvaranju. Ako je cena na zatvaranju iznad cene na otvaranju, telo se obeležava zelenom ili plavom bojom, a ako je ispod onda je telo crvene boje.

Capital Risk/Rizik kapitala – rizik koji proizilazi iz toga što banka mora da plati drugoj strani bez obzira što ne zna da li će druga strana biti u stanju da ispuni svoju stranu dogovora.

FRANCE 40/Glavni indeks francuske berze. Ovaj indeks predstavlja ponderisanu meru 40 najznačajnijih vrednosti od 100 najkapitalizovanijih kompanija na Pariskoj berzi. Jedan je od najznačajnijih nacionalnih indeksa pan-evropske grupe Euronex (koju čine jos i Brisel BEL20, Lisabonski PSI-20 i Amsterdam AEX)

Carry/Keri – troškovi kamate finansiranja hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata

Cash/Keš – (vrednost istog dana) obično se odnosi na ugovorenu transakciju razmene za izmirenje na dan kad je posao sklopljen. Ovaj termin se uglavnom koristi na tržištu Severne Amerike.

Cash Delivery/Isplata gotovine – poravnanje na isti dan.

Carry Trade/Keri trgovina – Strategija kupovine valute koja donosi visoku kamatu naspram valute sa niskom kamatom na duži vremenski period, sa namerom zatvaranja trgovine u određenom momentu u budućnosti i uzimanja profita. Dokle god cena valute koja donosi visoku kamatu, ne opada u odnosu valutu sa nižom kamatom, razlika između ove dve kamate će predstavljati dobit..

Cash Market/Tržište gotovine – tržište za fizičku kupovinu i prodaju valute.

Cash Settlement/Poravnanje gotovine – postupak za poravnanje fjučers ugovora u kojima je razlika gotovine između buduće i tržišne cene plaćena umesto fizičke isporuke.

Central Bank/Centralna banka – glavna nacionalna regulatorna banka, tradicionalno, njena primarna odgovornost je razvoj i sprovođenje monetarne politike.

Champaign stocks/Champaign stocks

Šta su Champaign stocks?

Champaign stocks su akcije čija cena (po)raste veoma brzo, u relativno kratkom vremenskom periodu, često neočekivano. Ovakva vrsta akcija, može doći iz bilo kog sektora i industrije. Kao najskorašnji primer, champaign stocks možemo naći u kompaniji American Airlines group koja je značajno porasla između septembra 2013. godine i kraja 2014. godine. Rast je iznosio oko 230%.
Termin šampanjac (champaign) se koristi za ove akcije zbog toga što su akcionari zadovoljni rastom dobiti kompanije da bi rado otvorili šampanjac. Međutim, kao što cena akcija brzo raste, tako isto može brzo i pasti.

Kako se sagledavaju champaign stocks?

Trgovanje ovakvom vrstom akcija može za učesnike na tržištu biti profitabilno, ukoliko se na vreme prepozna kapacitet za rast akcija. Rizik koji je povezan sa ovakvim akcijama je pošto posle izrazitog rasta, obično sledi pad vrednosti akcija. Stoga je vremenska procena za ulazak i izlazak u poziciju ključna prilikom investiranja u ovakvu vrstu akcija.

Sadržaj na sajtu kapitalrs.com povezan sa penny stocks:
• Trgovanje na finansijkom tržištu
• Rekordno visoka cena
• Cenovni raspon

Central Rate/Centralna stopa – Devizni kurs u odnosu na Evro usvojen za svaku valutu u okviru Evropskog Monetarnog Sistema. Valute imaju ograničeno kretanje u centralnom kursu u skladu sa odgovarajućim rasponom.

Chartist/Analitičar grfikona – pojedinac koji proučava grafikone i istorijske podatke u cilju pronalaženja trendova i predviđanje njihovih promena, što uključuje poštovanje određenih obrazaca i karakteristika grafikona da bi se ustanovio: nivo podrške i otpora, formacija “glava i ramena”, duplo dno ili dvostruki vrh za koji se smatra da će ukazati preokret trenda.

Clean Float/Čist float – kurs koji nije materijalno pogođen zvaničnom intervencijom.

Closed Position/Zatvorena pozicija – Pozicija koja je zatvorena jednakom, ali suprotnom transakcijom. Ova transakcija se zatvora sa dobitkom ili gubitkom.

Closing price/Cena na zatvaranju

Šta je cena na zatvaranju?

Cena na zatvaranju je cena finansijskog instrumenta nakon što se trgovanje na finansijskom tržištu zatvori tokom dnevne trgovačke sesije. Cena na zatvaranju tokom prethodne trgovačke sesije i cena na otvaranju na narednoj trgovačkoj sesiji ne moraju nužno da budu identične. Cenovne oscilacije na finansijskom instrumentu mogu se nastaviti i nakon zatvaranja dnevnog trgovanja.

Kako se sagledava cena na zatvaranju?

Cena na zatvaranju je primarni pokazatelj za učesnike na tržištu jer služi kao jedan od indikatora za ulazak u prodajnu ili kupovnu poziciju. Sagledavanjem cene na zatvaranju sa najvećom gornjom i donjom cenom, učesnici na tržištu mogu steći utisak o cenovnim oscilacijama (volatilnosti) i doneti odluku da li određeni finansijski instrument ima potencijal za rast i pad.

Sadržaj na sajtu kapitalrs.com povezan sa cenom na zatvaranju:
• Kupovna pozicija
• Najviša dnevna cena
• Najniža dnevna cena
• Cena na otvaranju
• Cenovne oscilacije (volatilnost)

<