Politika o izvršenju naloga

//Politika o izvršenju naloga
Politika o izvršenju naloga 2018-07-25T17:07:11+00:00

U nastavku pogledajte politiku za izvršenje naloga Fortrade. Možete pregledati direktno na stranici Politika o izvršenju naloga Fortrade.

1.1  Svrha ovog dokumenta je pružanje informacija o Fortrade Doo ( Fortrade, mi, ili nas) politici izvšenja naloga i pristupu Fortrade-a ka postizanju za vas najbolje mogućeg rezultata, postojano, pri ulasku u trgovanje sa vama. Naša Politika Izvršenja Naloga se zahteva prema Tržištu EU u Direktivi Finansijskih Usluga ( MiFID) i važiće za sva Fortrade Fizička i Pravna Lica.

1.2  Kada trgujete sa nama ulazite u ugovor na razliku cena (CFD), što predstavlja bilateralni (“jedan na jedan”) ugovor između vas i Fortrade-a i mi smo, stoga, vaša ugovorna strana za svaku takvu transakciju. Takođe smo i “mesto izvršenja” na kojem se obavlja trgovanje i mi određujemo  cenu svakog CFD-a u koje ulazimo sa vama. Kada uđete u CFD sa nama, imate otvoreni ugovor ili poziciju sa nama koja se, stoga, može samo sa nama i zatvoriti. Svaki CFD u koje uđete sa Fortrade-om može imati različitu Osnovnu investiciju, sredstvo ili stvar na koju je cena CFD-a zasnovana kod nas (na primer valutni par, akcija, metal ili indeks) (Undelying), međutim, nećete imati vlasništvo niti prava u toj Osnovnoj investiciji (molimo, za više informacija, pogledajte naša upozorenja o riziku prirode CFD-a).

1.3  Kada uđete u ili zatvorite CFD sa nama prihvatate odgovarajući bid/ponudu cene koja je prikazana na našoj platformi za trgovanje (Price). Najbolji način u kojem sigurno dobijamo najbolji mogući rezultat za vas je tako što ćemo u obračun naših Cena pažljivo pronaći izvor referentnih ili tržišnih cena za svaku relevantnu Osnovnu investiciju (Reference Price) prema kojima mi određujemo Cenu koju nudimo za vaš CFD. Koristimo više različitih izvora podataka kako bi se utvrdila odgovarajuća Referentna Cena. Obično koristimo Referentnu Cenu koje nam daju banke trećih lica ili investitorskih firmi koje nama pružaju referentne cene (Liquidity Provider). Možemo jednostavno koristiti referentnu cenu dobijenu od Provajdera Likvidnosti kako bismo ušli u CFD sa vama, ili možemo da merimo naš rizik o ulasku u CFD sa vama tako što ćemo ući u sukcesivni (“leđa o leđa”) bilateralni CFD ugovor između nas i Provajdera Likvidnosti. U svakom slučaju, Referentne Cene dobijene od strane naših Provajdera Likvidnosti stalno su objektivno praćenje i proveravane sa naše strane  protiv nezavisnih izvora podatakka (na primer, iz podataka dobijenih od strane prodavca treće strane) kako bi se osiguralo davanje postojanosti Cene i (gde je relevantno) izvršenja. Daćemo detalje o zahtevu izvora koje koristimo za naše Relevantne Cene.

1.4  Tamo gde je razmena ili organizovano tržište (Market) gde su relevantna Osnovna trgovanja (na primer onde gde je Osnovno udeo ilii roba), može biti teško uspostaviti Referentnu Cenu ukoliko Fortrade ponudi Cene vama van trgovinskih sati svakog takvog relevantnog Tržišta, ili ukoliko je Tržište inače suspendovano ili ne funkcioniše. U tim okolnostima, Fortrade će vam ponuditi Cenu koju smatra da je fer i razumna u datim okolnostima (na primer na osnovu jedne Referentne Cene dobijene od Provajdera Likvidnosti ili na osnovu faktora kao što su kretanja na drugom Tržištu koja su indirektno povezana sa relevantnom Osnovnom (kao što su buduće razmene).

1.5  Kada izvršimo vaše naloge ulaskom u CFD sa vama, nema združivanja, raspodele ili preraspodele vaših naloga ili transakcija i naših naloga računa ili naloga računa bilo kog drugog klijenta.

1.6  U određenim okolnostima, gde naša navedena Cena više ne može predstavljati Osnovnu Tržišnu cenu, na primer, u slučaju tehničkog kvara naše platforme za trgovanje, problema sa internet komunikacijom, neobične tržišne promenljivosti ili jednostavno u vreme neuobičajeno velike potražnje za Cenama ili izvršenjima (Disruption (Ometanje rada)), ali u unapred dozvoljenom nivou tolerancije koje smo mi postavili, tada će vaš nalog biti izvršen po dostupnoj ceni za koju mi odredimo da je u tom trenutku najbolja za vas, bez obzira na to da li je kretanje tržišta u vašoj ili našoj koristi. Pa ipak, gde je Ometanje rada takvo da je cena prešla više od unapred određenih nivoa tolerancije koje smo postavili, onda vaš zahtev za trgovinu može biti odbijen sa naše strane, i/ili Cena izvršena CFD transakcijom može biti prilagođena od nas i/ili izvršena CFD transakcija može biti poništena od nas. Ovo je detaljnije objašnjeno na našem sajtu.

1.7  Sve cene i izvršenje je automatizovano na Fortrade platformi za trgovanja, što obezbeđuje tačno, fer i brzo izvršenje vaših naloga. Međutim, u nekim okolnostima (kao, gore pomenuto, Ometanje rada ) možemo primati naloge preko drugih načina (kao što je e-mejl ili telefon u tom slučaju ćemo vas obavestiti (na primer na našem sajtu, putem e-mejla ili telefona). Slično, u slučaju Ometanja rada, naše Cene mogu sa naše strane biti određene i ručno.

1.8  Svi izvršeni CFD su odmah vidiljivi na vašem računu, kao što je nominalna ‘dobit i gubitak’ u vezi sa otvorenim CFD ili trenutne ‘dobiti i gubitka’ za zatvorene CFD. Naši procesi su potpuno automatizovani i preduzeti su svi razumni koraci kako bi se obezbedila tačnost ovih podataka, ali oni mogu varirati kao posledica kvaliteta sirovog podatka koje predstavlja ulaz (Input) (na primer, ukoliko Provajderi Likviidnosti pružaju netačne Referentne Cene).

1.9  Gde nam dajete određenu instrukciju o izvršenju naloga, izvršićemo nalog u skladu sa tim određenim instrukcijama i treba da budete upoznati sa činjenicom  da nas to može sprečiti od vršenja naloga u skladu sa našom Politikom Izvršenja Naloga. Međutim, gde je vaša određena instrukcija u vezi sa samo jednim delom naloga, nastavićemo da radimo shodno našoj Politici Izvršenja Naloga za one aspekte naloga koje ne pokriva vaša određena instrukcija.

2.1  Kao što je već iznad pomenuto, naše Cene se zasnivaju na osnovu Referentne Cene dobijene od Provajdera Likvidnostii drugih nezavisnih izvora. Mi ćemo obično dodati maržu (mark-up ili mark-down) na relevantnu Referentnu Cenu kada postavimo naše Cene i uđemo u CFD transakciju sa vama (poznata kao naša “razlika (spread)”), Povremeno , umesto da koristimo “razliku”, možemo vam naplatiti proviziju po stopi oko koje bismo se složili unapred sa vama. Svi detalji naših razlika ili provizije i bilo koja povremena promena će uvek biti dostupna vama u sistemu koji se bavi time, na sajtu, ili na drugi način, tako će biti obezbeđeno na vaš zahtev.

3.1  Pratićemo Referentne Cene koje koristimo i osigurati da se naše metode proračuna Cena dosledno primenjuju.

3.2  Periodično ćemo pratiti efektivnost našeg izvršenja dogovora i politike izvršenja naloga kako bismo utvrdili i, gde je to moguće, ispravili bilo kakve nedostake. Obaveštavaćemo vas o bilo kakvim važnim materijalnim promenama našeg dogovora oko izvršenja naloga ili politike izvršenja naloga. Poslednji izvod o tome biće dostupan u svakom trenutku na Fortrade sajtu

3.3  Ova Politika o Otkrivanju Podataka za Izvršenje Naloga služi samo za informacije. Nije namenjena da čini deo naših Pravila i Uslova poslovanja ili da bude, na drugi način, ugovorno obavezujuća ili da pravi bilo koje povereničke dužnosti izvan onih koji postoje u našim Pravilma i Uslovima poslovanja ili važećeg zakona.

Please see below for Fortrade’s Order execution policy. You can review these directly here

1.1. The purpose of this document is to provide you with information on Fortrade Limited’s (Fortrade, we, or us) policy on order execution and its approach to achieving the best possible result for you on a consistent basis when entering into trades with you. Our Order Execution Policy is required under the EU Markets in Financial Services Directive (MiFID), and will apply to all of Fortrade’s Retail Clients and Professional Clients.

1.2. When you trade with us you are entering into a contract for differences (CFD), which is a bilateral (or “principal to principal”) contract between you and Fortrade and we are therefore your counterparty for each such transaction. We are therefore also the “execution venue” on which you trade and we determine the price of each CFD that we enter into with you. When you enter into a CFD with us, you have an open contract or position with us which can therefore only be closed with us. Each CFD that you enter into with Fortrade may have a different underlying investment, asset or thing on which the price of the CFD is based by us (for example a currency pair, a share, a metal or an index) (Underlying) but you will have no ownership or rights in that Underlying (please see our risk warnings for more information on the nature of CFDs).

1.3. When you enter into or close a CFD with us you are accepting the relevant bid/offer price that we display on our trading platform (Price). The main way in which we ensure that we obtain the best possible result for you is by ensuring that in the calculation of our Prices, we carefully source reference or market prices for any relevant Underlying (Reference Price) on which we base the Price we offer to you for your CFD. We use a number of different data sources in order to ascertain a suitable Reference Price. We usually use a Reference Price supplied to us by a third party bank or investment firm that provides reference prices to us (Liquidity Provider). We may simply use a Reference Price supplied by a Liquidity Provider to enter into a CFD with you, or we may “hedge” our risk of entering into a CFD with you by entering into a back to back bilateral CFD contract between us and the Liquidity Provider. Either way, the Reference Prices provided by our Liquidity Providers are constantly and objectively monitored by us and checked against independent data sources (for example from data provided by third party vendors) to ensure that we give you consistency of Price and (where relevant) execution. We will provide details on request of the sources that we use for our Reference Prices.

1.4. Where there is an exchange or organised market (Market) on which a relevant Underlying trades (for example where the Underlying is a share or commodity), it may be difficult to establish a Reference Price if Fortrade offers Prices to you outside the trading hours of any such relevant Market, or if the Market is otherwise suspended or not functioning. In such circumstances, Fortrade will offer you a Price which it deems to be fair and reasonable in the circumstances (for example based upon a Reference Price provided by a Liquidity Provider or based upon factors such as movements on another Market indirectly associated to the relevant Underlying (such as futures exchange).

1.5. When we execute your orders by entering into a CFD with you, there is no aggregation, allocation or re-allocation of your orders or transactions and our own account orders or those of any other client.

1.6. In certain circumstances, where our quoted Price may no longer be representative of the underlying Market price, for example, in the event of a technical breakdown of our trading platform, internet communications problems, unusual market volatility or simply in times of unusually high demand for Prices or executions (Disruption), but within a predetermined permitted tolerance level set by us, then your order will be executed at what we determine to be the best price available at that time, irrespective of whether the market movement is in your favour or our favour. However, where Disruption is such that the Price has moved more than the predetermined permitted tolerance levels set by us, then your trade request might be rejected by us, and/or the Price of the executed CFD transaction may be adjusted by us and/or the executed CFD transaction may be cancelled by us. This is explained in more detail on our website.

1.7. All pricing and execution is automated on the Fortrade trading platform, which ensures the prompt, fair and expeditious execution of your orders. However, in some circumstances (such as the Disruption referred to above), we may accept orders by other means (such as by email or telephone in which case we will notify you (for example on our website, by email or telephone). Similarly, in the event of Disruption, our Prices may be determined by us manually.

1.8. All executed CFDs are immediately viewable on your account, as is the nominal ‘profit and loss’ associated with an open CFD or the actual ‘profit and loss’ for closed CFDs. Our processes are fully automated and all reasonable steps are taken to ensure the accuracy of these figures but they may vary as a result of the quality of the raw data which is input (for example, if incorrect Reference Prices are provided by Liquidity Providers).

1.9. Where you give us a specific instruction as to the execution of an order, we will execute the order in accordance with those specific instructions and you should be aware that doing so may prevent us from following our Order Execution Policy. However, where your specific instruction related to only part of an order, we will continue to follow our Order Execution Policy for those aspects of the order not covered by your specific instruction.

2.1. As mentioned above, our Prices are based on Reference Prices obtained from Liquidity Providers and other independent sources. We will usually add a mark-up or mark-down to the relevant Reference Price when we set our Prices and enter into a CFD transaction with you (known as our “spread”). Occasionally, rather than using a spread, we may charge you commission at a rate which we would agree with you in advance. Full details of our spread or commission rates and any changes from time to time will always be available to you on our dealing system or website, or will otherwise be provided to you on request.

3.1. We shall monitor the Reference Prices we use and ensure that our calculation methods for Prices are applied consistently.

3.2. We will periodically monitor the effectiveness of our order execution arrangements and order execution policy to identify and, where appropriate, correct any deficiencies. We will notify you of any material changes to our order execution arrangements or order execution policy. The latest summary of it will be accessible at all times on the Fortrade website.

3.3. This Order Execution Policy Disclosure is provided for information only. It is not intended to form part of our Terms and Conditions of Business or otherwise be contractually binding or create any fiduciary duties beyond those that we have under our Terms and Conditions of Business or applicable law.

Please see below for Fort Securities’s Order execution policy. You can review these directly here