Izjava o odricanju odgovornosti od rizika

//Izjava o odricanju odgovornosti od rizika
Izjava o odricanju odgovornosti od rizika 2018-07-25T14:20:38+00:00

U nastavku pogledajte Fortrade izjavu o odricanju odgovornosti od rizika. Možete pregledati direktno na stranici Izjava o odricanju odgovornosti od rizika Fortrade.

Pre ulaska u trgovinu, treba da razmotrite sledeće rizike:

1.1. Trebalo bi pažljivo razmotriti da li je trgovanje u leveridžu pogodan za vas u smislu vaše sopstvene finansijske pozicije i investicionih ciljeva.

1.2. Vezano za našu obavezu procenjivanja prikladnosti Platforme za Trgovanje radi vašeg finansijskog stanja, svaka odluka da li ili ne otvoriti račun, i da li ili ne razumete rizike je vaša. Na vama je da procenite da li su vaši finansijski resursi prikladni i koji nivo rizika preuzimate.

1.3. Inherentni concept CFD-a znači da nisu pogodni za investitora koji traži prihod od svojih ulaganja budući da prihod od takvih ulaganja može varirati u vrednosti novca. Za ulaganje u OTC proizvod, što nije lako ostvarivo ulaganje, može biti teško prodati ili unovčiti investiciju i dobiti pouzdane informacije o vrednosti ili stepenu rizika kojem je izložena.

1.4. CFD nisu pogodni za dugoročne investitore. Ako držite CFD otvorenima tokom tugog vremenskog perioda prateći troškovi rastu, a to može biti korisno za kupovinu osnovnog sredstva umesto ovog.

2.1. Ne ulažite u CFD novcem kojeg ne možete dozvoliti da izgubite. Ulaganje u CFD nosi visok rizik za investitora i, zbog osciliranja u vrednosti, investitor možda neće moći da povrati iznos koji je uložio.

2.2. Znajte da: Možete da izgubite sve, ali ne više od bilansa vašeg Poslovnog Računa.

2.3. Ako se tržište kreće negativno, rizikujete potpuni gubitak vašeg novca, uključujući marže ili bilo koja dodatna sredstva uložena kod nas u cilju održavanja vaše pozicije. Možete biti pozvani kod nas kako biste povećali vašu maržu (u skladu sa klauzulom 8 T+C) velikim iznosima u kratkom roku radi održavanja vaše pozicije, u protivnom morali bismo da ukinemo vašu poziciju gubitkom za koji biste bili vi odgovorni.

2.4. Pod određenim uslovima trgovanja, može biti teško ili nemoguće ukinuti poziciju. To se može desiti, primera radi, u vreme naglog menjanja cena. Postavljanje naloga “stop –loss” ne mora ograničiti gubitke do planiranih iznosa jer tržišni uslovi mogu biti u nemogućosti da izvrše takvu naredbu u predviđenoj ceni.

3.1. Kretanje cena izvedenih ugovora su pod uticajem kamatne stope, promene odnosa ponude i potražnje, trgovine, fiskalne, monetarne ili razmene programa kontrole i politike vlade, i nacionalnih ili internacionalnih političkih ili ekonomskih događaja u politici poslovanja. Dodatno, vlada povremeno interveniše, direktno i u skladu sa propisima, na pojedinim tržištima, naročito tržištima u valutama i pod ugovorima koji podrazumevaju kamatne stope i izvedene finansijske instrumente. Takvo ulaganje ima često za cilj da utiče na cene i može, zajedno sa drugim faktorima, da prouzrokuje da svako takvo tržište se brzo kreće u istom pravcu zbog, pored drugih stvari, osciliranja kamatnih stopa.
4.1. Iako se izvedeni finansijski instrumenti mogu iskoristiti za za upravljanjem investicionim rizikom, neke od ovih proizvoda su nepogodni za mnoge investitore. Razlličiti instrumenti uključuju različite izloženosti riziku i prilikom odlučivanja da li trgovati takvim instrumentima treba da znate o problemima koja su postavljena u ovom upozorenju za rizik. Međutim, ovo upozorenje za rizik ne može otkriti sve rizike i druge znaćajne aspekte ovih instrumenata. Ne treba da trgujete u instrumentima ukoliko razumete njihovu prirodu u punoj meri i vašu izloženost riziku i gubicima. Nemamo obavezu da vas kontaktiramo u cilju savetovanja o odgovarajućim merama u vezi sa promenama tržišnih uslova ili o sličnom.

4.2. Prihvatate da, nakon izvršenja bilo koje transakcije, ste sami ste ogovorni za stvaranje i održavanje kontakta sa nama i za praćenje otvorenih pozicija i osiguravanjem da su svake dalje instrukcije date na vreme. U slučaju bilo kakve nemogućnosti da tako i uradite, ne možemo vas uveriti da ćemo biti u mogućnosti da vas kontaktiramo i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za navodno pretrpljeni gubitak (ili zaista pretrpljeni gubitak) kao rezultat bilo kakve nemogućnosti sa vaše strane da uradite kao što je iznad navedeno.

5.1. Onlajn Trgovanje, bez obzira na to koliko je zgodno ili efikasno, ima veliki broj rizika, to uključuje, ali ne ograničava se na: greške na hardveru, softveru, internet konekciji ili bilo kojoj višoj sili (tj. poplava, ektremni vremenski uslovi, zemljotresi, vatra, požar, rat, pobune, neredi, radni sporovi, nesreće, akcija vlade, nestanak struje ili komunikacije ili kvar na opremi ili softveru).

5.2. Pozicijama koje su otvorene kod nas se ne trguje i za bilo kakvu razmenu. Cene i ostali uslovi su postavljeni od nas, u skladu sa svim obavezama koje imamo u cilju obezbeđenja najboljeg izvršenja, da reagujemo razumno i u skladu sa našim uslovima poslovanja, i sa našom politikom izvršenja naloga. Svako CFD trgovanje koje otvorite putem naše Platforme Trgovanja rezultira zaključenjem ugovora sa nama ; ovi ugovori mogu isključivo biti zatvoreni kod nas i nisu prenosivi na drugu osobu.

5.3. CFD ne obezbeđuju nikakvo pravo na osnovne instrumente, ili u slučaju CFD-a koji se pozivaju na akcije, sa ciljem prava glasa.

6.1. Dostupna “virtuelna” sredstva na demo platformi omogućavaju da se upoznate sa našom Platformom Trgovanja, to ne može biti pokazatelj vašeg uspeha na lajv platformi.

Ugovori za Razlike (“CFD”) smatraju se visokorizičnima, budući da kod  njih nema zaštite kapitala, nema garantovanog povratka i klijenti mogu izgubiti više od uloženog iznosa. Međutim, dok je vaš capital u opasnosti kod Fortrade-a, ne možete izgubiti više od bilansa na Vašem Računu, što znači, niste podložni daljim dugovanjima. Trgovanje CFD-om je visok rizik, potrudite se da u potpunosti razumete uključeni rizik.

Please see below for Fortrade’s Risk disclosure statement. You can review it directly here

You should consider the following risks before using our services:

1.1. You should carefully consider whether trading in leveraged products is suitable for you in light of your own financial position and investment objectives.

1.2. Subject to our obligation to assess the appropriateness of the Trading Platform for your circumstances, any decision whether or not to open an account, and whether or not you understand the risks is yours. It is up to you to assess whether your financial resources are adequate and what level of risk you take.

1.3. The inherent concept of CFDs means they are not suitable for an investor seeking an income from their investments as the income from such investments may fluctuate in value in money terms. For an investment in an OTC product, which is not a readily realisable investment, it may be difficult to sell or realise the investment and obtain reliable information about its value or the extent of the risks to which it is exposed.

1.4. CFDs are not suited to the long term investor. If you hold a CFD open over a long period of time the associated costs increase, and it may be more beneficial to buy the underlying asset instead.

2.1. Do not invest in CFDs with money you cannot afford to lose. An investment in CFDs carries a high degree of risk to the investor and, due to fluctuations in value, the investor may not get back the amount he has invested.

2.2. Be Aware: You can lose all, but not more than the balance of your Trading Account.

2.3. If the market moves adversely, you risk total loss of your cash, including margins and any additional funds deposited with us to maintain your position. You may be called on to increase your margin (pursuant to clause 8 of the T+C) by substantial amounts at
short notice to maintain your position, failing which we may have to liquidate your position at a loss for which you would be liable.

2.4. Under certain trading conditions, it may be difficult or impossible to liquidate a position. This may occur, for example, at times of rapid price movement. Placing a stop-loss order will not necessarily limit your losses to the intended amounts because market conditions may make it impossible to execute such an order at the stipulated price.

3.1. Price movements of derivative contracts are influenced by interest rates, changing supply and demand relationships, trade, fiscal, monetary and exchange control programmes and policies of governments, and national and international political and
economic events and policies. In addition, governments intervene from time to time, directly and by regulation, in certain markets, particularly markets in currencies and interest rate related contracts and derivatives. Such intervention is often intended to influence prices and may, together with other factors, cause all of such markets to move rapidly in the same direction because of, among other things, interest rate fluctuations.

4.1. Although derivatives can be used for the management of investment risk, some of these products are unsuitable for many investors. Different instruments involve different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade in such instruments you should be
aware of the issues set out in this risk warning. However, this risk warning cannot disclose all of the risks and other significant aspects of such derivatives. You should not deal in derivatives unless you understand their nature and the full extent of your exposure to risk and losses. We have no obligation to contact you to advise upon appropriate action in light of changes in market conditions or otherwise.

4.2. You acknowledge that following execution of any transaction, you are solely responsible for making and maintaining contact with us and for monitoring open positions and ensuring that any further instructions are given on a timely basis. In the event of any failure to do so, we can give no assurance that it will be possible for us to contact you and we accept no liability for loss alleged to be suffered (or actually suffered) as a result of any failure by you to do so.

5.1. Trading online, no matter how convenient or efficient, has a number of risks associated with it these include, but are not limited to: error in hardware, software, internet connection or any force majeure event (i.e. flood, extreme weather conditions, earthquake, fire, war, insurrection, riot, labour dispute, accident, action of government, communications or power failure or equipment or software malfunction).

5.2. Positions opened with us are not traded on any exchange. The prices and other conditions are set by us, subject to any obligations we have to provide best execution, to act reasonably and in accordance with our terms and conditions, and with our order execution policy. Each CFD trade that you open through our Trading Platform results in you entering into a contract with us; these contracts can only be closed with us and are not transferrable to any other person.

5.3. CFDs do not provide any right to the underlying instruments, or in the case of CFDs referenced to shares, to voting rights.

6.1. The “virtual” funds available on the demo platform allow you to familiarise yourself with our Trading Platform, this may not be an indication of your success on the live platform.