Politika o sukobima interesa

//Politika o sukobima interesa
Politika o sukobima interesa 2018-07-25T17:10:01+00:00

Molimo, u nastavku pogledajte Fortrade-ovu Politiku o sukobima interesa. Možete joj direktno pristupiti na Fortrade Conflinct of Interest

Kao ovlašćena i regulisana firma od strane Organa za finansijsko poslovanje (“FCA”) Fortrade Doo (“Fortrade”) može ponekad biti izložena potencijalnom sukobu interesa. Fortrade će preduzeti sve razumne mere za rukovođenjem svih sukoba interesa, a  donela je i politiku sukoba interesa kako bi sprečila svaki rizik koji može oštetiti interes naših klijenata.

Nastojimo da vodimo evidenciju o tipu aktivnosti koje imamo u kojima bi mogao da nastane materijalni konflikt, uključujući i aktivnosti drugih članova naše grupe preduzeća.

Takođe rukovodimo postupcima za upravljanjem trenutnih ili mogućih sukoba. Ovo uključuje postupke za održavanje odgovarajuće nezavisnosti među članovima našeg osoblja koji su uključeni u razne aktivnosti, na primer, kroz rad informacionih barijera, razdvajanje osoblja u fizičkom smislu, podela zadataka i odgovornosti i održavanje politike nezavisnosti koje naše osoblje zahteva prilikom pružanja usluga klijentu kako bi postupio u najboljem interesu kliijenta i kako bi zanemario svaki sukob interesa; a, u određenim okolnostima, odustajanje da reaguje za klijenta ili potencijanog klijenta.

Gde naša rešenja za rukovođenjem sukoba nisu ili ne mogu biti dovoljni da razumno uvere da će svaki rizik štete za interes klijenta biti predupređen nastojimo da otkrijemo opštu prirodu i/ili izvora sukoba pre obavljanja posla za klijenta. Ovo je da omogući klijentu da razmotri da li da zatraži više informacija i da li da nastavi sa uslugom. Ne nastojimo da pružamo detaljne, veoma određene i sveobuhvatne informacije.

Ne zabranjujemo našem osoblju primanje malih darova i manjih znakova pažnje od drugih stranaka sa kojima poslujemo, ali samo tamo gde je, po mišljenju direktora ili višeg menadžera, darivanje na nivou koji nije raskošan ili preteran i samo gde neće umanjiti našu dužnostu da postupamo u najboljem interesu naših klijenata ili drugih pravnih i regulatornih obaveza.

Iako je Fortrade posvećen implementaciji i rukovođenju naše politike sukoba interesa, u pojedinim slučajevima, takva politika možda neće biti dovoljna da spreči rizik od oštećenja interesa klijenta. U tom slučaju, Fortrade će otkriti opštu prirodu i izvore sukoba interesa klijentu tako da omogućava klijentima donošenje odluke o tome da li da nastave sa transakcijom koja se dovodi u pitanje.

Fortrade redovno razmatra i ocenjuje našu politiku interesa kako bi održala opravdanost takve politike u skladu sa pravilma FCA.

Please see below for Fortrade’s Conflict of interest policy. You can review it directly here

As a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) Fortrade Limited (“Fortrade”) could sometimes be exposed to potential conflicts of interest. Fortrade will take all reasonable steps to manage all conflicts of interest and has put in place a conflicts of interest policy to prevent any risk that may damage the interests of our customers.

We endeavour to maintain a record of the types of activity we carry on in which a material conflict could arise or has arisen, including the activities of other members of our group of companies.

We also maintain procedures to manage actual or potential conflicts. This includes procedures to maintain appropriate independence between members of our staff who are involved in different activities, for example, through the operation of information barriers, physical separation of staff, the segregation of duties and responsibilities and maintenance of a policy of independence which requires our staff, when providing services to a client, to act in the best interests of the client and to disregard any conflicts of interest; and, in some circumstances declining to act for a client or potential client.

Where our arrangements to manage conflicts are not or cannot be sufficient to be reasonably confident that risks of damage to a client’s interest will be prevented we aim to disclose the general nature and/or sources of conflicts before carrying on business for the client. This is to allow the client to consider whether to ask for more information and whether to continue with the service. We do not aim to provide detailed, highly specific or comprehensive information.

We do not prohibit our staff from receiving small gifts and minor hospitality from other parties with which we do business but only where in the opinion of a director or senior manager it is at a level that is not lavish or excessive and only where it will not impair our duty to act in the best interests of our clients or other legal or regulatory obligations.

Whilst Fortrade is devoted to implement and maintain our conflicts of interest policy, in some cases, such policy might not be sufficient to prevent risks of damage to the interest of a customer. In such a case, Fortrade shall disclose the general nature and sources of conflicts of interest to the customer so that enables the customer to make an informed decision whether to proceed with the transaction in question.

Fortrade frequently reviews and assesses our conflicts of interest policy so that can ensure the adequacy of such policy in compliance of the FCA rules.